Theme header background image
Licznik odwiedzin: 431911

Projekty

Czujnik jakości powietrza w Gminie Trzcinica Stacje meteo w Zespołach Szkół Elektroniczna Platforma Zamówień Publicznych System powiadamiania mieszkańców SMS Wdrożenie elektronicznych usług publicznych w ramach projektu partnerskiego z udziałem Gmin Rychtal, Trzcinica oraz Bralin Przebudowa dróg w m. Trzcinica ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Trzcinica - utworzenie pierwszego żłobka Akademia wesołego przedszkolaka w Publicznym Przedszkolu Samorządowym w Laskach Budowa strefy aktywności (street workout) w miejscowości Trzcinica Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielenie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg 
w miejscowości Trzcinica Przebudowa z rozbudową przedszkola w miejscowości Laski Program Rewitalizacji Gminy Trzcinica

SIP Trzcinica

BIP


Informacje PSP

Zgaś ryzyko Stop pożarom traw

CEIDG

ESP

Wdrożenie elektronicznych usług publicznych w ramach projektu partnerskiego z udziałem Gmin Rychtal, Trzcinica oraz Bralin

  • Opublikowany przez admin 08-02-2022
  • Ostatnio modyfikowany przez 24-05-2022

Projekt: Wdrożenie elektronicznych usług publicznych w ramach projektu partnerskiego z udziałem Gmin Rychtal, Trzcinica oraz Bralin

Beneficjent: Gmina Rychtal, Partner Projektu: Gmina Trzcinica oraz Gmina Bralin

Program: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020

Fundusz UE: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Oś Priorytetowa: 2 Społeczeństwo informacyjne

Działanie: 2.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych

Poddziałanie: 2.1.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych

Cel Projektu: Główny celem Projektu jest zwiększenie dostępu obywateli do usług publicznych
z zakresu elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz systemów wspomagających funkcjonowanie administracji publicznej szczebla lokalnego. Cel główny projektu, zostanie zrealizowany poprzez wdrożenie nowego katalogu e-usług przez Wnioskodawcę oraz Partnerów.

Cele szczegółowe Projektu:

- udostępnienie szerokiego katalogu oferowanych e-usług mieszkańcom

- integracja systemów teleinformatycznych, umożliwiająca świadczenie e-usług publicznych
na wysokim poziomie dojrzałości

- poprawa dostępności cyfrowej do informacji sektora publicznego

- poprawa bezpieczeństwa technologii informatycznych

- wzrost kompetencji cyfrowych pracowników administracji

- optymalizacja kosztów bieżących w Urzędzie Gminy Rychtal, Bralin oraz Trzcinica

- przeciwdziałanie problemowi cyfrowego wykluczenia wśród grup docelowych Projektu.

Efekt Projektu: Wyższa jakość i rozszerzony zakres usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną. Integracja systemów teleinformatycznych Gminy umożliwiająca świadczenie e-usług. Zwiększenie dostępności cyfrowej do informacji sektora publicznego. Poprawa poziomu bezpieczeństwa informatycznego Gminy. Podniesienie kompetencji cyfrowych kadry administracji samorządowej. Obniżenie kosztów pracy urzędu. Przełamanie barier dotyczących „cyfrowego wykluczenia”.

Całkowita wartość Projektu: 4 447 534,72 PLN

Kwota dofinansowania Projektu: 3 780 404,50 PLN

Planowany okres realizacji Projektu: od 01.09.2020 do 31.12.2022

<u>www.mapadotacji.gov.pl</u>