Theme header background image
Licznik odwiedzin: 431900

Projekty

Czujnik jakości powietrza w Gminie Trzcinica Stacje meteo w Zespołach Szkół Elektroniczna Platforma Zamówień Publicznych System powiadamiania mieszkańców SMS Wdrożenie elektronicznych usług publicznych w ramach projektu partnerskiego z udziałem Gmin Rychtal, Trzcinica oraz Bralin Przebudowa dróg w m. Trzcinica ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Trzcinica - utworzenie pierwszego żłobka Akademia wesołego przedszkolaka w Publicznym Przedszkolu Samorządowym w Laskach Budowa strefy aktywności (street workout) w miejscowości Trzcinica Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielenie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg 
w miejscowości Trzcinica Przebudowa z rozbudową przedszkola w miejscowości Laski Program Rewitalizacji Gminy Trzcinica

SIP Trzcinica

BIP


Informacje PSP

Zgaś ryzyko Stop pożarom traw

CEIDG

ESP

kontakt

  • Opublikowany przez admin 10-01-2014
  • Ostatnio modyfikowany przez 25-05-2022

GMINA TRZCINICA


ul. Jana Pawła II 47

63-620 Trzcinica

tel. (62) 78 15 000

fax (62) 78 15 001Urząd czynny w godzinach:

pon. - pt. 7.30 - 15.30

Numer konta bankowego na które można uiszczać m. in. opłaty skarbowe

Spółdzielczy Bank Ludowy w Kępnie, oddział w Trzcinicy

80 8413 0000 0600 0130 2000 0103

Uwaga !!! Zmiana adresów poczty elektronicznej !!! Od dnia 1 stycznia 2016 r. adresy pocztowe w domenie trzcinica.nowoczesnagmina.pl przestają funkcjonować. Prosimy o przesyłanie korespondencji na adres: gmina@trzcinica.com.pl, lub inne adresy w domenie trzcinica.com.pl

gmina@trzcinica.com.pl


Biuletyn Informacji Publicznej:

http://trzcinica.nowoczesnagmina.pl

 

Herb Trzcinicy (format jpg)                                                    Flaga Gminy Trzcinica

Herb Trzcinicy (format cdr)
 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
 

Adres skrzynki: /UGTRZCINICA/SkrytkaESP        /UGTRZCINICA/skrytkaFormularze elektroniczne na platformie EPUAP

 

Zgodnie z Obwieszczeniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 2017 poz. 570) oraz Obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. Nr 2018 poz. 180), maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami, wyrażonym w megabajtach, możliwym do doręczenia za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej, wynosi 30 MB.

 

Dokumenty zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.


Informujemy, że przyjmowane będą wyłącznie przesyłki spełniające następujące wymagania:

sporządzone w jednym z poniżej wymienionych formatów elektronicznych:

  • Edytor tekstowy OpenDocument (odt)
  • Microsoft Word 
  • Rich Text Format (RTF)
  • Arkusz kalkulacyjny OpenDocument (ods)   
  • Arkusz Microsoft Excel
  • Joint Photographic Experts Group(JPEG)
  • Portable Document Format(PDF)

opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu (wydanego przez jeden z podmiotów kwalifikowanych świadczących usługi certyfikacyjne), opatrzone zgodnymi z prawdą danymi osobowymi osoby składającej dokument, wolne od wszelkiego rodzaju szkodliwego oprogramowania.


W przypadku doręczenia przesyłki nie spełniającej łącznie wszystkich wymogów – nie będzie ona wprowadzona do systemu teleinformatycznego Urzędu Gminy Trzcinica i nie zostaną podjęte czynności związane z wszczęciem postępowania rozpatrywania sprawy.


Wójt: mgr Grzegorz Hadzik


Przewodniczący Rady Gminy: mgr Zdzisław Mikołajczyk

Sekretarz: mgr Renata Ciemny

Skarbnik: mgr Grzegorz Baraniak