Theme header background image
Licznik odwiedzin: 431902

Projekty

Czujnik jakości powietrza w Gminie Trzcinica Stacje meteo w Zespołach Szkół Elektroniczna Platforma Zamówień Publicznych System powiadamiania mieszkańców SMS Wdrożenie elektronicznych usług publicznych w ramach projektu partnerskiego z udziałem Gmin Rychtal, Trzcinica oraz Bralin Przebudowa dróg w m. Trzcinica ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Trzcinica - utworzenie pierwszego żłobka Akademia wesołego przedszkolaka w Publicznym Przedszkolu Samorządowym w Laskach Budowa strefy aktywności (street workout) w miejscowości Trzcinica Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielenie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg 
w miejscowości Trzcinica Przebudowa z rozbudową przedszkola w miejscowości Laski Program Rewitalizacji Gminy Trzcinica

SIP Trzcinica

BIP


Informacje PSP

Zgaś ryzyko Stop pożarom traw

CEIDG

ESP

Charakterystyka

  • Opublikowany przez admin 10-01-2014
  • Ostatnio modyfikowany przez 24-05-2022

Gmina Trzcinica położona jest w centralnej części Polski, w południowej części województwa wielkopolskiego na wzniesieniach Trzcińsko – Mikorzyńskich i graniczy:

·               od północy z gminą Baranów,

·               od zachodu z gminą Rychtal,

·               od wschodu z gminą Łęka Opatowska,

·               od południa z gminami Wołczyn i Byczyna (woj. opolskie).

 

Przez Gminę przebiega odcinek drogi krajowej nr 39 Brzeg - Kępno przez Namysłów Trzcinica leży w odległości 16 km na południe od Kępna. Przez teren gminy przepływa rzeka Pomianka – dopływ rzeki Prosny.

Powierzchnia Gminy wynosi 6.471 ha (64,71 km<sup>2</sup>), z tego użytki rolne zajmują 4.404 ha, użytki leśne oraz grunty zadrzewione 1.725 ha, grunty zabudowane i zurbanizowane 296 ha, wody 6,18 ha i nieużytki 30 ha.

ŚRODOWISKO. TURYSTYKA.

Zgodnie z podziałem Polski na mezoregiony fizyczno geograficzne wg Kondrackiego obszar Gminy należy do prowincji Niżu Środkowoeuropejskiego, podprowincji Niziny Środkowopolskie. Obejmuje makroregion Nizina Południowowielkopolska, która położona jest pomiędzy pojezierzami Leszczyńskim i Wielkopolskim od północy, a Obniżeniem Milicko – Głogowskim i Wyżyną Małopolską od południa, w dorzeczu Warty (i częściowo środkowej Odry). W obrębie tego makroregionu wyróżniono 13 mezoregionów. Gmina Trzcinica znajduje się w obrębie mezoregionu Wysoczyzna Wieruszowska, na Wzniesieniach Trzcińsko  - Mikorzyńskich.

Wysoczyzna Wieruszowska – zdenundowana równina morenowa, położona pomiędzy Wzgórzami Ostrzeszowskimi (północny – zachód), a Wyżyną Wieluńską (południowy – wschód). Powierzchnia mezoregionu wynosi 1.171 km<sup>2</sup>. Wysoczyzna leży w dorzeczu Prosny, która przepływa w kierunku północnym przez jej środek. W ukształtowaniu powierzchni zarysowują się kępy wysoczyznowe, między innymi Opatowska, Siemianicka, Wójcińska, rozdzielone obniżeniami np. nad Samicą i nad Pomianką.

Gmina Trzcinica jest gminą o znacznych walorach turystyczno-rekreacyjnych. Znajdują się tutaj ciekawe zabytki architektury, jednak jej głównym atutem są rozległe lasy. Dodatkowo, brak w pobliżu dużych zakładów przemysłowych, zanieczyszczających środowisko naturalne sprawia, że Gmina jest uważana za obszar czysty ekologicznie. Wszystkie te czynniki decydują o korzystnych uwarunkowaniach Gminy do rozwoju turystyki i rekreacji, zwłaszcza agroturystyki. Przez teren gminy Trzcinica przebiega żółty szlak turystyczny P-507. Ma on długość 150 km, a jego trasa jest wyznaczona miejscowościami: Pleszew, Gołuchów, Kotłów, Mikstat, Ostrzeszów, Kępno, Mroczeń, Gole k/Siemianic. Na obszarze Gminy oznakowano odcinek od Leśnego Ośrodka Naukowo - Edukacyjnego w Laskach, przez miejscowości Smardze i Laski, do granicy z gminą Łęka Opatowska. Trasa szlaku łączy się ze szlakiem turystycznym biegnącym po terenie uroczyska „Siemianice” przez Mariankę Siemieńską do Rakowa. Przechodzi w pobliżu rezerwatu „Stara buczyna w Rakowie”, rezerwatu „Ols w dolinie Pomianki” oraz rezerwatu „Las łęgowy w dolinie Pomianki”. Pewnym mankamentem szlaku jest niewyraźne oznakowanie oraz brak miejsc postojowych (wiat, ławek) umożliwiających odpoczynek turystom pieszym i rowerzystom.

Oprócz gospodarstw agroturystycznych, Gmina posiada bazę noclegową, pozwalającą na przyjęcie większej liczby turystów. W zabytkowym zamku w Laskach (obecnie w remoncie) utworzono Zajazd Zamkowy, który dysponuje miejscami noclegowymi oraz urządzeniami dodatkowymi (restauracją, salami konferencyjnymi). Ponadto 100 miejsc noclegowych znajduje się w Leśnym Ośrodku Naukowo Edukacyjnym w Laskach Akademii Rolniczej w Poznaniu. Istniejące w zakładzie arboretum oraz infrastruktura otaczająca – sale wykładowe, świetlica, stołówka – stwarzają dobre warunki do organizacji w tym miejscu, np. tzw. „zielonych szkół”. Pewna ilość miejsc znajduje się także w częściach hotelowych restauracji „Magnolia” w Laskach oraz „Centrum” w Trzcinicy.

 

Gmina Trzcinica położona jest w południowej części województwa wielkopolskiego w powiecie kępińskim, na wzniesieniach Trzcińsko – Mikorzyńskich. Jest ekologicznie czystą rolniczą gminą. Występują tu duże obszary lasów bogatych w runo leśne i zwierzynę, co stwarza możliwość dobrego wypoczynku. W Laskach – w zabytkowym zamku w Zajeździe Zamkowym znajdują się: restauracja, miejsca noclegowe – 55 miejsc, sale konferencyjne, organizowane są imprezy okolicznościowe. Wśród lasów znajduje się Leśny Ośrodek Naukowo – Edukacyjny w Laskach należący do Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Siemianicach – Akademii Rolniczej w Poznaniu w którym znajdują się: miejsca noclegowe – 100 miejsc, sale wykładowe, świetlica, stołówka. W pobliżu ośrodka jest aboretum dendrologiczne, gdzie można podziwiać wiele egzotycznych drzew i krzewów. Opodal utworzona jest klasa leśna z eksponatami przyrodniczo – leśnymi służącymi do zajęć lekcyjnych w naturalnych warunkach. Przez teren gminy przebiega żółty szlak turystyczny P-507 o łącznej długości 150 km, od Pleszewa poprzez Gołuchów, Kotłów, Mikstat, Ostrzeszów, Kępno, Mroczeń, Laski do Goli k/Siemianic.

 

KOMUNIKACJA

Gmina Trzcinica posiada dobrze rozwiniętą sieć dróg gminnych i powiatowych o nawierzchni asfaltowej. Przez teren gminy przebiega odcinek drogi krajowej Nr 39 Brzeg – Kępno przez Namysłów. W gminie funkcjonuje komunikacja PKS realizująca połączenia do Kępna, Namysłowa i Kluczborka oraz do miejscowości na terenie gminy.

 

GŁÓWNE GAŁĘZIE GOSPODARKI.

W Gminie Trzcinica jest zarejestrowanych 180 podmiotów gospodarczych. Z większych firm należy wymienić zakłady stolarskie produkujące meble kuchenne, pokojowe, stolarkę okienną i drzwiową, a także piekarnie, cukiernie, zakłady mechaniki pojazdowej, transportowe, sprzedaż materiałów budowlanych, pasz, opału itp. oraz sklepy i różnego typu zakłady usługowe. Obiekty noclegowe dysponują 140 miejscami noclegowymi. Obsługę finansową firm i ludności prowadzi Spółdzielczy Bank Ludowy w Kępnie O/Trzcinica, oraz banki w Kępnie.

Gmina Trzcinica jest gminą o charakterze typowo rolniczym. Podstawowym kierunkiem produkcji rolniczej jest tutaj uprawa zbóż oraz chów bydła i hodowla trzody chlewnej. W przypadku upraw zbożowych dominuje uprawa żyta, pszenżyta, owsa i pszenicy, w mniejszym stopniu jęczmienia. Natomiast wśród roślin przemysłowych zdecydowanie przeważa uprawa ziemniaków, rzadziej buraków cukrowych i rzepaku. Ponadto, na obszarze Gminy prowadzona jest działalność z zakresu produkcji zwierzęcej, choć w ostatnich latach zauważa się zmniejszenie ilości pogłowia bydła oraz trzody chlewnej.

Dominacja rolnictwa sprawia, że dochody z produkcji rolnej stanowią w wielu przypadkach podstawowe źródło utrzymania mieszkańców Gminy. Następuje stopniowy i stały odpływ czynnych zawodowo mieszkańców do innych branż zwłaszcza związanych z przemysłem meblarskim. Część z nich dojeżdża do pracy do pobliskich miejscowości (Mroczeń, Baranów, Kępno), natomiast część znajduje zatrudnienie na miejscu. Z danych systemu REGON wynika, że w rozpatrywanym okresie liczba podmiotów gospodarczych w Gminie systematycznie wzrastała i w 2006 r. była o prawie 7% wyższa niż w 2002 r. Dominującym sektorem własności, w którym działają podmioty w gminie Trzcinica jest sektor prywatny, choć należy zauważyć, że w ostatnich latach zwiększyło się znaczenie sektora publicznego.

 

INFRASTRUKTURA, INWESTYCJE , STRATEGIA ROZWOJU.

Gmina Trzcinica inwestuje w rozwój infrastruktury. Do wszystkich miejscowości w gminie doprowadzony jest wodociąg gminny. Większa część gminy posiada kanalizację sanitarną, a ścieki są oczyszczane w oczyszczalni ścieków w Laskach. Odpady stałe są wywożone na wysypisko śmieci przez firmę specjalistyczną. Wszystkie miejscowości w gminie posiadają połączenia telefoniczne wraz z liniami światłowodowymi. Na terenie gminy działają dwa punkty sprzedaży paliw – w Trzcinicy oraz w Laskach. W gminie znajdują tereny przeznaczone pod zabudowę jednorodzinną – w Trzcinicy, Wodzicznie i w Laskach – oraz teren o powierzchni 48 a w Laskach, położony przy drodze powiatowej przeznaczony na działalność gospodarczą. W końcu 2000 r. został zakończony proces budowania strategii rozwoju Gminy na lata 2000 – 2010 w którym udział brało szereg osób reprezentujących wszystkie środowiska społeczne. Najważniejsze punkty strategii to:

1. Podniesienie poziomu życia mieszkańców do standardów Unii Europejskiej –
    maksymalnie obniżyć poziom bezrobocia.
2. Poprawa stanu środowiska przyrodniczego – budowa sieci kanalizacyjnej i
    udoskonalenie gospodarki odpadami.
3. Poprawa warunków funkcjonowania szkolnictwa poprzez budowę gimnazjum w
    Trzcinicy, sali gimnastycznej oraz modernizację istniejącej bazy szkolnej.
4. Wymiana sieci azbestowo – cementowej w wodociągach w Laskach i Piotrówce.
5. Budowa stadionu w Laskach.
6. Gazyfikacja gminy.
7. Zalesianie gleb o niskiej bonitacji
8. Wspieranie inicjatyw kulturalnych.