Theme header background image
Licznik odwiedzin: 416017

Projekty

Czujnik jakości powietrza w Gminie Trzcinica Stacje meteo w Zespołach Szkół Elektroniczna Platforma Zamówień Publicznych System powiadamiania mieszkańców SMS Przebudowa dróg w m. Trzcinica ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Trzcinica - utworzenie pierwszego żłobka Akademia wesołego przedszkolaka w Publicznym Przedszkolu Samorządowym w Laskach Budowa strefy aktywności (street workout) w miejscowości Trzcinica Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielenie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg 
w miejscowości Trzcinica Przebudowa z rozbudową przedszkola w miejscowości Laski Program Rewitalizacji Gminy Trzcinica

SIP Trzcinica

BIP


Informacje PSP

Zgaś ryzyko Stop pożarom traw

CEIDG

ESP

Aktualności

Informacja Wójta Gminy Trzcinica w sprawie naboru do szkół podstawowych

Opublikowany przez admin Czwartek, 04.02.2016

Informacja Wójta Gminy Trzcinica w sprawie naboru do szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Trzcinica


Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej przyjmuje się wszystkich uczniów zamieszkałych w obwodzie danej szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców(prawnych opiekunów).

Kryteria rekrutacji

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego jeżeli dana szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami.

W postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkoły podstawowej są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, zawarte w uchwale nr XI/94/2016 Rady Gminy Trzcinica z dnia 18 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji i przyznania liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia przyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych, dla których Gmina Trzcinica jest organem prowadzącym, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej.Terminy rekrutacji

Terminy określa Zarządzenie nr 5/2016 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 22 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnymi i postepowaniu uzupełniającym do szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Trzcinica.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2016/2017 do szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Trzcinica:

1) 29 marzec 2016 r. – 10 kwietnia 2016 r. – przyjmowanie zgłoszeń rodziców dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły

2) 11 kwietnia 2016 r. – 24 kwietnia 2016 r. - składanie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

3) 25 kwietnia 2016 r. – 29 kwietnia 2016 r. - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

4) 4 kwietnia 2016 r. - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

5) 5 kwietnia 2016 r. – 6 kwietnia 2016 r. - – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

6) 9 kwietnia 2016 r. - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

Harmonogram czynności w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017, w przypadku wolnych miejsc w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Trzcinica:

1) 16 maja 2016 r. – 17 maja 2016 r. – składanie wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu uzupełniającym

2) 18 maja 2016 r. –19 maja 2016 r. - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu uzupełniającym

3) 20 maja 2016 r. - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

4) 21 maja 2016 r. – 24 maja 2016 r. - potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

5) 25 maja 2016 r. - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

(Wymagane dokumenty do pobrania na stronie internetowej Urzędu Gminy Trzcinica www.trzcinica.com.pl, stronie BIP oraz w sekretariacie szkoły)