Theme header background image
Licznik odwiedzin: 416018

Projekty

Czujnik jakości powietrza w Gminie Trzcinica Stacje meteo w Zespołach Szkół Elektroniczna Platforma Zamówień Publicznych System powiadamiania mieszkańców SMS Przebudowa dróg w m. Trzcinica ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Trzcinica - utworzenie pierwszego żłobka Akademia wesołego przedszkolaka w Publicznym Przedszkolu Samorządowym w Laskach Budowa strefy aktywności (street workout) w miejscowości Trzcinica Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielenie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg 
w miejscowości Trzcinica Przebudowa z rozbudową przedszkola w miejscowości Laski Program Rewitalizacji Gminy Trzcinica

SIP Trzcinica

BIP


Informacje PSP

Zgaś ryzyko Stop pożarom traw

CEIDG

ESP

Aktualności

Informacja Wójta Gminy Trzcinica w sprawie naboru do przedszkoli

Opublikowany przez admin Czwartek, 04.02.2016

Informacja Wójta Gminy Trzcinica w sprawie naboru do przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Trzcinica


Do publicznych przedszkoli w pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci zamieszkali na terenie Gminy Trzcinica

I etap rekrutacji

W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane kryteria, posiadające jednakową wartość, określone w art. 20c ust 2 ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz.2156; zm: Dz.U. z 2014 r. poz. 7, z 2015 r. poz. 1045 i poz.1418 z 2016 r. poz.64) :

1) wielodzietność rodziny kandydata,

2) niepełnosprawność kandydata,

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

II etap rekrutacji

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu pierwszego etapu rekrutacji dane publiczne przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami będą brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, zawarte w uchwale nr XI/93/ 2016 Rady Gminy Trzcinica z dnia 18 stycznia 2016 roku w sprawie określenia kryteriów rekrutacji oraz przyznania liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których Gmina Trzcinica jest organem prowadzącym.

1) kandydat 6-letni realizujący obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego (20 pkt)

2) kandydat 5-letni (14 pkt)

3) kandydat 4-letni (8 kpt)

4) praca lub prowadzenie działalności gospodarczej przez rodzica samotnie wychowującego kandydata (3 pkt)

5) praca obojga rodziców kandydata lub prowadzenie przez nich działalności gospodarczej (2 pkt)

6) kandydat, którego rodzeństwo w roku szkolnym, na który prowadzony jest nabór będzie kontynuować wychowanie przedszkolne w przedszkolu, do którego składany jest wniosek lub uczęszczać do funkcjonującej w pobliżu szkoły (1 pkt)

Kontynuacja wychowania przedszkolnego

Rodzice dzieci uczęszczających do danego przedszkola zamieszkujący na terenie Gminy Trzcinica składają na kolejny rok szkolny „Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego” w tym przedszkolu w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.

Terminy rekrutacji

Terminy określa Zarządzenie nr 6/2016 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnymi i postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Trzcinica.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2016/2017 do

przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Trzcinica:


1) 1 marca 2016 r. – 7 marca 2016 r. – przyjmowanie deklaracji kontynuacji wychowania przedszkolnego

2) 8 marca 2016 r. – 25 marca 2016 r. – składanie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

3) 26 marca 2016 r. – 31 marca 2016 r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

4) 1 kwietnia 2016 r. – 8 kwietnia 2016 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

5) 9 kwietnia 2016 r. – 13 kwietnia 2016 r. – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

6) 14 kwietnia 2016 r. – 15 kwietnia 2016 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

7) 15 kwietnia 2016 r. – przekazanie listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola Wójtowi Gminy Trzcinica

Harmonogram czynności w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017,

w przypadku wolnych miejsc w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina

Trzcinica:


1) 25 kwietnia 2016 r. – 28 kwietnia 2016 r. – wydawanie i składanie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu uzupełniającym

2) 29 kwietnia 2016 r. – 4 maja 2016 r. - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu uzupełniającym

3) 5 maja 2016 r. - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

4) 6 maja 2016 r. – 10 maja 2016 r. - potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

5) 11 maja 2016 r. – 13 maja 2016 r. - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

(Wymagane dokumenty do pobrania na stronie internetowej Urzędu Gminy Trzcinica www.trzcinica.com.pl, stronie BIP  oraz w sekretariacie szkoły)