Theme header background image
Licznik odwiedzin: 347504

Projekty

Czujnik jakości powietrza w Gminie Trzcinica Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Trzcinica - utworzenie pierwszego żłobka Akademia wesołego przedszkolaka w Publicznym Przedszkolu Samorządowym w Laskach Budowa strefy aktywności (street workout) w miejscowości Trzcinica Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielenie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg 
w miejscowości Trzcinica Przebudowa z rozbudową przedszkola w miejscowości Laski Program Rewitalizacji Gminy Trzcinica

SIP Trzcinica

BIP


Informacje PSP

Zgaś ryzyko Stop pożarom traw

Zgłoś problem

CEIDG

ESP

Aktualności

Budżet dający możliwość rozwoju

Opublikowany przez admin Wtorek, 15.12.2009

Budżet Gminy Trzcinica na rok 2010 obejmuje kilka zasadniczych części w tym po stronie dochodów planowana jest kwota 10 740.291 złotych na którą składają się subwencje, dotacje i różnego rodzaju opłaty, podatki jak też udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Wśród wydatków roku 2010 dużą pozycję stanowią wydatki majątkowe związane z inwestycjami   na kwotę 2 418.697 do tego należy dodać kwotę 514.748 złotych różnego rodzaju usług remontowych i rezerw związanych z programami inwestycyjnymi co daje łącznie około 3 000.000 złotych środków przeznaczonych na poprawę funkcjonowania infrastruktury lub całkowicie nowe inwestycje.

       Wśród zadań roku 2010 w związku z podpisanymi w dniu 26 października 2009 roku umowami w ramach działania  Odnowa i rozwój wsi  zaplanowano remonty Domów Ludowych w Piotrówce, Wodzicznej, Laskach i Trzcinicy. Tym samym działaniem objęte będą remonty Biblioteki Filialnej w Laskach i budynku socjalnego przy boisku sportowym w Trzcinicy. Po wykonaniu w 2010 roku powyższych prac zgodnie z umową i po ich rozliczeniu w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu, nastąpi refundacja około 600.000 złotych poniesionych kosztów ze środków unijnych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W dniu 30 listopada 2009 roku złożony został wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dotyczący remontów Domów Ludowych w Aniołce Pierwszej, Kuźnicy Trzcińskiej, Smardzach oraz budynku Nr 18 w Pomianach wartość refundacji ze środków unijnych to ponad

200 000 złotych kolejnych środków zewnętrznych. Wniosek w dniu 8 grudnia 2009 roku  przeszedł pomyślnie przez procedurę oceniania w LGD  Wrota Wielkopolski. W ramach środków funduszu sołeckiego wykonana zostanie część modernizacji w/w obiektów.


           W zakresie budowy i remontu dróg planowane jest wybudowanie dróg Ignacówka Druga, Smardze, Kuźnica Trzcińska  oraz odtwarzanie ulicy Kościelnej w Laskach.

Wyremontowane zostaną także ulica Kwiatowa w Trzcinicy, oraz drogi w Teklinie, Piotrówce i Ignacówce Pierwszej . Powstaną chodniki w Pomianach, Laskach, oraz we współpracy z Powiatem Kępińskim kontynuacja ulicy Jana Pawła II w Trzcinicy. Zamontowane zostaną kolejne wiaty przystankowe. Dużym wsparciem inwestycji drogowych są środki zewnętrzne pochodzące z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

           W zakresie wodno-kanalizacyjnym, który już od kilku lat stopniowo staje się obszarem o dużym natężeniu inwestycyjnym planowane są dwa duże zadania: budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami  oraz wymiana sieci wodociągowej wraz z odtworzeniem dróg w Laskach, etap II ulica Kościelna.


Natomiast dla miejscowości Trzcinica rozpoczęte zostanie opracowywanie dokumentacji technicznej kanalizacji sanitarnej, odcinków wodociągów wraz z odbudową dróg.

Jest to początek następnego etapu inwestycji wodno-kanalizacyjnej i przygotowanie się do kolejnych naborów o środki zewnętrzne. Podobnymi zadaniami planistycznymi jest zakończenie opracowywania dokumentacji inwentaryzacyjno-technicznej budynku pałacowego w Pomianach.  Ponadto planowany jest remont części dachu tego obiektu. Powyższa dokumentacja daje możliwość wykonywania prac remontowych oraz uzyskanie ewentualnego dofinansowania ze środków Ministerstwa Dziedzictwa Narodowego. Renowacji elewacji poddany zostanie budynek "Agronomówki" w Trzcinicy. W dziedzinie oświetlenia zostanie opracowana dokumentacja projektowa oraz wykonane oświetlenie na ulicy Jana Pawła II wraz z odgałęzieniem ulica Boczna w Trzcinicy. Zakupiona zostanie od spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu instalacja oświetleniowa w kilku innych miejscach na terenie Gminy Trzcinica co związane jest z niemożnością wcześniejszego wykonania tychże prac w ramach objęcia udziałów. W obszarze infrastruktury oświatowej  przeprowadzony zostanie II etap termomodernizacji Zespołu Szkół w Laskach tutaj czynione są starania o objęcie dofinansowaniem z programu Ministerstwa Edukacji Narodowej. Natomiast w miejscowości Trzcinica planowane jest wybudowanie placówki zaspakajającej potrzeby edukacyjne, kulturalne i społeczne etap pierwszy. W ramach rządowego programu  Radosna szkoła  zmodernizowane i uzupełnione zostaną oba place zabaw zarówno w ZS w Laskach i ZS w Trzcinicy, a w ramach  Funduszu Sołeckiego place zabaw  powstaną w Aniołce Pierwszej oraz na Pomianach.


Bardzo ważną sprawą w zakresie finansów Gminy Trzcinica jest utrzymanie zadłużenia na poziomie umożliwiającym wykorzystanie środków europejskich a to związane jest z zasadą refundacji a więc najpierw środki gminne muszą zabezpieczyć całość inwestycji, aby następnie otrzymać zwrot dużej części nakładów od 50% do 80% w zależności od programu. Tylko w takich przypadkach zaciąganie pożyczek jest uzasadnione.

Zadłużenie z kwoty 1 284 000 na dzień 31.XII.2006 roku zmniejszyło się na dzień 31.X.2009 do kwoty 1 086 170 a po uwzględnieniu salda środków ulokowanych i transzy pożyczki z WFOŚ w Poznaniu jest to kwota realnych obciążeń około 900 000 złotych co jest dobrą podstawą do dalszych inwestycji. Gmina Trzcinica zamierza skorzystać ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach finansowania wyprzedzającego, które da możliwość realizacji następnych inwestycji w tym szczególnie dużego wniosku  Budowa kanalizacji sanitarnej oraz kompleksowa modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę w Gminie Trzcinica  z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie  Podstawowe usługi dla ludności  o wartości ogólnej kosztów kwalifikowalnych 6 858 430 złotych w tym refundacja ze środków unijnych 4 000 000 złotych.


W ramach działań objętych tym wnioskiem planowany jest III i IV etap kanalizacji miejscowości Laski, budowa budynku biurowo - magazynowego dla gminnej oczyszczalni ścieków, budowa sieci wodociągowej Pomiany - Wodziczna oraz Teklin a także bardzo ważne zadanie polegające na kompleksowej modernizacji hydroforni wraz z ujęciem wody w miejscowości Trzcinica.

Te działania zostaną wykonane według założeń w latach 2011 - 2012. Natomiast podpisanie stosownej umowy między Urzędem Marszałkowskim w Poznaniu , a Gminą Trzcinica nastąpi

22 grudnia 2009 roku.


Jak dodaje Wójt Gminy Trzcinica Grzegorz Hadzik - budżet roku 2010 to trudne zadanie jednakże możliwie do zrealizowania. Wymaga  to dużej dyscypliny finansów i dobrej organizacji, a szczególnie gospodarności i korzystania ze wszystkich możliwych źródeł finansowania zewnętrznego.