Aktualności

Drugi etap inwestycji rozliczony

Opublikowany przez admin Piątek, 22.05.2020

[1]12 maja 2020 roku do Urzędu Gminy Trzcinica wpłynęła kwota 616 546,92 złote będąca ostatecznym rozliczeniem przeprowadzonej w 2019 roku inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielenie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Trzcinica – etap II” obejmującej budowę sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i sieci kanalizacji deszczowej oraz odtworzenie dróg wzdłuż ul. Jana Pawła II, ul. Bocznej i części ul. Kluczborskiej.


W ramach zadania wykonano 2059,45 m sieci wodociągowej oraz 104 przyłącza wodociągowe o długości 2239,15 m. Wybudowano także 1958,05 m kanalizacji sanitarnej oraz 105 przykanalików o łącznej długości 798,26 m. Remontowano ponadto kanalizację deszczową, w tym zamontowano nowe wpusty uliczne, a także wykonano 375,24 m nowej kanalizacji deszczowej. Ważnym elementem było odtworzenie nawierzchni ulic oraz odtworzenie chodników. Zmodernizowana została także przepompownia ścieków. Wartość całkowita zadania to 5 064 949,08 złotych.

Gmina Trzcinica na powyższe zadanie otrzymała dofinansowanie w wysokości 2 404 590,90 złotych w ramach Osi Priorytetowej 4 „Środowisko” Działania 4.3 „Gospodarka wodno-ściekowa” poddziałania 4.3.1 „Gospodarka wodno-ściekowa” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Dofinansowanie obejmowało zaliczkę w wysokości 1 788 043,98 złote wypłaconą w październiku 2019 roku i otrzymaną obecnie refundację w kwocie 616 546,92 złote.

Gmina Trzcinica otrzymała też kwotę 647 878 złote jako zwrot podatku od towarów i usług za wykonane w ramach tego etapu inwestycje wodno-kanalizacyjne.
 
Linki
  1. http://www.trzcinica.com.pl/index.php/news/display/2020/5/22/drugi-etap-inwestycji-rozliczony/
  2. http://www.trzcinica.com.pl/index.php/Printer/news/display/2020/5/22/drugi-etap-inwestycji-rozliczony/