Aktualności

Inwestycja rozliczona

Opublikowany przez admin Poniedziałek, 09.09.2019

[1]2 września 2019 roku do Urzędu Gminy Trzcinica wpłynęła kwota 1 766 271, 72 złote będąca refundacją i ostatecznym rozliczeniem realizacji zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielenie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Trzcinica – etap I”.


Wcześniej Gmina Trzcinica otrzymała zaliczkę w wysokości 815 044, 14 złote, tak więc wartość całkowita środków zewnętrznych to 2 581 315, 86 złote w ramach Osi Priorytetowej 4 „Środowisko” Działania 4.3 „Gospodarka wodno-ściekowa” poddziałania 4.3.1 „Gospodarka wodno-ściekowa” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Inwestycja realizowana była w 2018 roku i obejmowała ulice: część Jana Pawła II, Młyńską, Zamkową, ks. Białka, Kościelną i część Pocztowej.

Całkowita wartość pierwszego etapu to 5 205 597, 19 złote w tym środki zewnętrzne 2 581 315, 86 złote. W ramach inwestycji wykonano 2840 metrów sieci wodociągowej, 845 metrów przyłączy wodociągowych, 3820 metrów sieci kanalizacji sanitarnej, 421 metrów przykanalików kanalizacji sanitarnej, remontowana była kanalizacja deszczowa w tym wymieniono wpusty uliczne oraz wykonano 466 metrów nowej kanalizacji deszczowej, wymieniono hydranty, wybudowano nową przepompownie ścieków oraz wyremontowano istniejącą przepompownię, odtworzono nawierzchnię dróg. 5 sierpnia 2019 roku inwestycja kontrolowana była przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu z pozytywnym wynikiem. Obecnie realizowany jest drugi etap inwestycji.

   


 
Linki
  1. http://www.trzcinica.com.pl/index.php/news/display/2019/9/9/inwestycja-rozliczona/
  2. http://www.trzcinica.com.pl/index.php/Printer/news/display/2019/9/9/inwestycja-rozliczona/