Aktualności

Budżet dający możliwość rozwoju

Opublikowany przez admin Wtorek, 15.12.2009

Budżet Gminy Trzcinica na rok 2010 obejmuje kilka zasadniczych części w tym po stronie dochodów planowana jest kwota 10 740.291 złotych na którą składają się subwencje, dotacje i różnego rodzaju opłaty, podatki jak też udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Wśród wydatków roku 2010 dużą pozycję stanowią wydatki majątkowe związane z inwestycjami   na kwotę 2 418.697 do tego należy dodać kwotę 514.748 złotych różnego rodzaju usług remontowych i rezerw związanych z programami inwestycyjnymi co daje łącznie około 3 000.000 złotych środków przeznaczonych na poprawę funkcjonowania infrastruktury lub całkowicie nowe inwestycje.

       Wśród zadań roku 2010 w związku z podpisanymi w dniu 26 października 2009 roku umowami w ramach działania  Odnowa i rozwój wsi  zaplanowano remonty Domów Ludowych w Piotrówce, Wodzicznej, Laskach i Trzcinicy. Tym samym działaniem objęte będą remonty Biblioteki Filialnej w Laskach i budynku socjalnego przy boisku sportowym w Trzcinicy. Po wykonaniu w 2010 roku powyższych prac zgodnie z umową i po ich rozliczeniu w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu, nastąpi refundacja około 600.000 złotych poniesionych kosztów ze środków unijnych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W dniu 30 listopada 2009 roku złożony został wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dotyczący remontów Domów Ludowych w Aniołce Pierwszej, Kuźnicy Trzcińskiej, Smardzach oraz budynku Nr 18 w Pomianach wartość refundacji ze środków unijnych to ponad

200 000 złotych kolejnych środków zewnętrznych. Wniosek w dniu 8 grudnia 2009 roku  przeszedł pomyślnie przez procedurę oceniania w LGD  Wrota Wielkopolski. W ramach środków funduszu sołeckiego wykonana zostanie część modernizacji w/w obiektów.


           W zakresie budowy i remontu dróg planowane jest wybudowanie dróg Ignacówka Druga, Smardze, Kuźnica Trzcińska  oraz odtwarzanie ulicy Kościelnej w Laskach.

Wyremontowane zostaną także ulica Kwiatowa w Trzcinicy, oraz drogi w Teklinie, Piotrówce i Ignacówce Pierwszej . Powstaną chodniki w Pomianach, Laskach, oraz we współpracy z Powiatem Kępińskim kontynuacja ulicy Jana Pawła II w Trzcinicy. Zamontowane zostaną kolejne wiaty przystankowe. Dużym wsparciem inwestycji drogowych są środki zewnętrzne pochodzące z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

           W zakresie wodno-kanalizacyjnym, który już od kilku lat stopniowo staje się obszarem o dużym natężeniu inwestycyjnym planowane są dwa duże zadania: budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami  oraz wymiana sieci wodociągowej wraz z odtworzeniem dróg w Laskach, etap II ulica Kościelna.


Natomiast dla miejscowości Trzcinica rozpoczęte zostanie opracowywanie dokumentacji technicznej kanalizacji sanitarnej, odcinków wodociągów wraz z odbudową dróg.

Jest to początek następnego etapu inwestycji wodno-kanalizacyjnej i przygotowanie się do kolejnych naborów o środki zewnętrzne. Podobnymi zadaniami planistycznymi jest zakończenie opracowywania dokumentacji inwentaryzacyjno-technicznej budynku pałacowego w Pomianach.  Ponadto planowany jest remont części dachu tego obiektu. Powyższa dokumentacja daje możliwość wykonywania prac remontowych oraz uzyskanie ewentualnego dofinansowania ze środków Ministerstwa Dziedzictwa Narodowego. Renowacji elewacji poddany zostanie budynek "Agronomówki" w Trzcinicy. W dziedzinie oświetlenia zostanie opracowana dokumentacja projektowa oraz wykonane oświetlenie na ulicy Jana Pawła II wraz z odgałęzieniem ulica Boczna w Trzcinicy. Zakupiona zostanie od spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu instalacja oświetleniowa w kilku innych miejscach na terenie Gminy Trzcinica co związane jest z niemożnością wcześniejszego wykonania tychże prac w ramach objęcia udziałów. W obszarze infrastruktury oświatowej  przeprowadzony zostanie II etap termomodernizacji Zespołu Szkół w Laskach tutaj czynione są starania o objęcie dofinansowaniem z programu Ministerstwa Edukacji Narodowej. Natomiast w miejscowości Trzcinica planowane jest wybudowanie placówki zaspakajającej potrzeby edukacyjne, kulturalne i społeczne etap pierwszy. W ramach rządowego programu  Radosna szkoła  zmodernizowane i uzupełnione zostaną oba place zabaw zarówno w ZS w Laskach i ZS w Trzcinicy, a w ramach  Funduszu Sołeckiego place zabaw  powstaną w Aniołce Pierwszej oraz na Pomianach.


Bardzo ważną sprawą w zakresie finansów Gminy Trzcinica jest utrzymanie zadłużenia na poziomie umożliwiającym wykorzystanie środków europejskich a to związane jest z zasadą refundacji a więc najpierw środki gminne muszą zabezpieczyć całość inwestycji, aby następnie otrzymać zwrot dużej części nakładów od 50% do 80% w zależności od programu. Tylko w takich przypadkach zaciąganie pożyczek jest uzasadnione.

Zadłużenie z kwoty 1 284 000 na dzień 31.XII.2006 roku zmniejszyło się na dzień 31.X.2009 do kwoty 1 086 170 a po uwzględnieniu salda środków ulokowanych i transzy pożyczki z WFOŚ w Poznaniu jest to kwota realnych obciążeń około 900 000 złotych co jest dobrą podstawą do dalszych inwestycji. Gmina Trzcinica zamierza skorzystać ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach finansowania wyprzedzającego, które da możliwość realizacji następnych inwestycji w tym szczególnie dużego wniosku  Budowa kanalizacji sanitarnej oraz kompleksowa modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę w Gminie Trzcinica  z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie  Podstawowe usługi dla ludności  o wartości ogólnej kosztów kwalifikowalnych 6 858 430 złotych w tym refundacja ze środków unijnych 4 000 000 złotych.


W ramach działań objętych tym wnioskiem planowany jest III i IV etap kanalizacji miejscowości Laski, budowa budynku biurowo - magazynowego dla gminnej oczyszczalni ścieków, budowa sieci wodociągowej Pomiany - Wodziczna oraz Teklin a także bardzo ważne zadanie polegające na kompleksowej modernizacji hydroforni wraz z ujęciem wody w miejscowości Trzcinica.

Te działania zostaną wykonane według założeń w latach 2011 - 2012. Natomiast podpisanie stosownej umowy między Urzędem Marszałkowskim w Poznaniu , a Gminą Trzcinica nastąpi

22 grudnia 2009 roku.


Jak dodaje Wójt Gminy Trzcinica Grzegorz Hadzik - budżet roku 2010 to trudne zadanie jednakże możliwie do zrealizowania. Wymaga  to dużej dyscypliny finansów i dobrej organizacji, a szczególnie gospodarności i korzystania ze wszystkich możliwych źródeł finansowania zewnętrznego.

 
Linki
  1. http://www.trzcinica.com.pl/index.php/Printer/news/display/2009/12/15/budet-dajcy-moliwo-rozwoju/